Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 09 : 186
Năm 2021 : 4.092
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THĂM DÒ DƯ LUẬN XÉT TẶNG "NHÀ GIÁO ƯU TÚ" LẦN THỨ 15 NĂM 2020

UBND HUYỆN THẠCH HÀ
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
DANH HIỆU NGƯT

LẦN THỨ 15 NĂM 2020
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số: 04/TB-HĐXT

Thạch Hà, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc thăm dò dư luận đối với cá nhân đề nghị xét tặng

 danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15 - Năm 2020

 

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/03/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”, Hội đồng cấp huyện xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15 - Năm 2020 tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng.

Danh sách cá nhân được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục - Đào tạo (http://thachha.edu.vn) để xin ý kiến nhân dân.

 Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận : Từ ngày 24 tháng 02 năm 2020 đến trước 10h00, ngày 28 tháng 02 năm 2020.

Ý kiến góp ý của tập thể, cá nhân đề nghị gửi về Phòng Giáo dục - Đào tạo (qua Văn phòng) số 109, tổ dân phố 9, thị trấn Thạch Hà hoặc qua email: vanphongpgdth@gmail.com.

 (Giao các trường niêm yết công khai thông báo này tại trường và đăng tải trên trang Web của đơn vị)./.

Nơi nhận:

- Các trường MN, TH, THCS, TH&THCS;

- Cổng thông tin điện tử ngành;

- Lưu: HĐXT.

TM. HỘI ĐỒNG

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG GD-ĐT

Nguyễn Thanh Nga

 

 

DANH SÁCH

Các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” ,

“Nhà giáo Ưu tú” Lần thứ 15 - năm 2020

(Kèm theo Thông báo số  04/TB-SGDĐT ngày 24/02/2020 của Hội đồng cấp huyện xét tặng danh hiệu “NGND”, “NGƯT” lần thứ 15 - năm 2020)

TT

Ông (bà)

Học hàm, học vị

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

1

Ông

 

Phan Công Hùng

Tổ phó chuyên môn

Trường THCS

Phan Huy Chú

Danh sách này gồm có: 01 người.


Nguồn:mnthachhuong.thachha.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan